תאונת עבודה קטלנית במהלכה זרוע מנוף להעמסה עצמית פגעה,  ככל הנראה, בפועל שעמד על גג האתר
לאור רצף אירועי הזמן האחרון הקשורים בהפעלת עגורנים יש לשים לב ל:

 • הכנה מתאימה של המשימה – תאום ציפיות, בחירת כלי המתאים למשימה, קביעת דרכי גישה מקום ההצבה, מיקום המייצבים והימצאות קווי מתח.
 •  יש לוודא את פתיחת המייצבים למלוא אורכם והנחתם על גבי מפזר עומס המונח על גבי קרקע יציבה. פעולה זו נועדה למנוע התהפכות וטלטול מצד לצד של המשאית, במהלך הפעלת זרוע המנוף.
 •  תקינות מערכות בקרת עומס יתר ושסתומי פריקת לחץ ראשי – מכוילים ומאובטחים בהתאם להנחיות היצרן.
 •  קבלת הדרכה מתאימה ומתועדת למפעילי העגורנים – לסוג העגורן אותו הם מפעילים.
 •  הימצאות טבלת עומסים ברורה ע"ג העגורן – התואמת לדגם העגורן הרלוונטי.
 •  קיומו של תסקיר בדיקה תקף ע"י בודק מוסמך (כל 14 חודש) ולאבזרי הרמה (כל 6 חודשים).

בתאריך 13.2.22 פרסם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מסמך ובו הצעתו להחלת חובת הדרכת בטיחות יומית באתרי בנייה.
בהחלטתו מציע המנהל (להערות הציבור) כי יש לבצע הדרכה יומית לפני תחילת העבודות באתר עבודה. הדגשים שיועברו בכל יום כוללים:

 •  חשיבות וחובת שימוש בציוד מגן אישי
 •  עבודה בטוחה בסביבת כלי ציוד מכני הנדסי
 • חשיבות ובדיקת אזור, תכנון וביצוע עבודה
 •  דגשים לעבודה בגובה בהתאם למתארי העבודה באתר
 •  דגשים לבטיחות בעבודה בקרבת חפירות ותעלות
 •  דגשים לעבודה בטוחה למזג אוויר קיצוני
 • דגשים בהלימה לסיכונים הרלוונטים באתר

אם לא בטוחים שמוכנים – לא בונים! איננו רשאים, לא ערכית ולא חוקית, לאפשר ביצוע עבודה אלא רק לאחר שאנחנו בטוחים, לגמרי בטוחים, שהיא מוכנה, בדוקה ובטוחה.

העובדות המתוארות במסמך זה הינן בהתאם להתרשמות נציג מטה הבטיחות שביקר בשטח ועל דעתו בלבד.אין לראות בעובדות המתוארות כתיאור העובדות כפי שאירעו בפועל. תיאור העובדות אינו בא להחליף את ממצאי החקירה של גוף מוסמך. יובהר כי ההמלצות המתוארות אינן באות להחליף את הפעולות הנדרשות מהקבלן על פי כל דין, חוק או תקנה והן אינן באות במקום הנחיות הרשויות המוסמכות.