קבוצת היזמים טוענת כי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נמנעת מלאשר את מסמך המדיניות לשימוש מבנים בחיפה, עניין הגורם להטלת מגבלות על בקשות להיתרי בניה ברוב העיר