מטרתן של תקנות אלה להסדיר את כלל ההוראות לתכנון שלד הבניין, המוסדרות כיום באופן חלקי בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, בהתבסס על מערך התקנים הישראלים, המהווים את התורה בתכנון שלד הבניין.