תקנות אלה מסדירות את ביטול הפרטים הרלוונטיים בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), בעקבות פרסום תקנות התכנון והבניה הנוגעות לתכן הבנייה בנושא שלד וביסוס והחלת הסדרים חלופיים בהתאם לתקנות החדשות.