לעניין הסכמת רמ"י להיתר בנייה. על פי התיקון, הסכמת רמ"י תידרש כתנאי למתן היתר (ולא כתנאי לקליטת בקשה להיתר).