בהמשך להודעות ופרסומים קודמים בנוגע לקרן דמי המחלה של העובדים הפלשתינאים המועסקים כדין

בישראל, להלן עדכון אודות תחילת יישומו של נוהל תשלום דמי מחלה