בהמשך לפרסומים האחרונים של רשות האוכלוסין וההגירה בנושא כניסתו לתוקף של נוהל תשלום דמי מחלה לעובדים הפלסטינים ושיפוי המעסיקים במקרים המתאימים, להלן עיקרי תהליך השיפוי