החל מהחודש, אגף שירות למעסיקים במינהל עובדים זרים יחדל מלשלוח את דמוי תלושי המשכורת של
העובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל באמצעות דואר ישראל או במסירה ידנית בלשכות,
והעברת דמוי התלושים למעסיקים תתבצע מידי חודש במייל באופן אוטומטי ומאובטח