להלן עדכון מטה הנדסה, תקינה ורישום קבלנים בדבר החלת מדיניות אכיפה ביחד לעמידת פיגומי זקפים בת"י – 1139-1:
בהמשך לפרסום מתאריך 04/21, ולאחר קיום תהליך ההיוועצות עם הציבור, הוחלט כי החל מתאריך 1.9.21, יפעלו מפקחי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, לאכיפת דרישות תקנה 34 לתקנות עבודת בנייה, הנוגעות לשימוש בפיגומי זקפים ולעמידת פיגום זקפים בדרישות תקן ישראלי ת"י 1139-1.