א. "בדירת המגורים, גלאי עצמאי יותקן בכל חדר שינה." לעניין זה נקבע כי "גלאי עצמאי" הינו – גלאי עשן עצמאי המחובר לרשת החשמל וכולל סוללת גיבוי או גלאי עשן עצמאי בעל סוללה אינטגרלית לעשר שנים לפחות, הכוללים התרעה קולית בלבד. על הגלאי להיות מאושר על פי תקן ישראלי (ת"י) 1220 חלק 5 "מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים".

ב. סעיף 3.4.6.4 להוראת נציב 550 קובע את החובה להתקין ברז הסנקה בכל בנין בעל 3 קומות ומעלה. בנוסח הסעיף כיום נפלה טעות סופר אשר נדרש לתקנה.