נוכח המלחמה עימה מתמודדת מדינת ישראל בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל )להלן: "הרשות"(
לדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וכן לדחות את סגירת מכרזי המקרקעין וזאת בכפוף
ובהתאם למפורט להלן: