ב-1 באוקטובר נכנסו לתוקף שינויים בפנקס הכללי החדש לעבודות בנייה ובנייה הנדסית.
לחצו על הכפתור לעיקרי השינויים כפי שהוכנו על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות ונתקבלו על ידי מינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה.