לכבוד קהל המתכננים
משרד הפנים/מנהל התכנון/אגף רגולציה ורישוי
פקע"ר/מטה/אלוף פקע"ר ורמ"ט פקע"ר
פקע"ר/מחלקת מיגון/רמ"ח מיגון

הנדון:הנחיות ליישום תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר),
(הוראת שעה–חרבות ברזל), התשפ"ד-2023