העתירה שבנדון הוגשה כנגד חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022 (להלן: "התיקון לחוק"). לאחר הגשת העתירה ניהלה ההתאחדות מו"מ ממושך עם המדינה, אשר בסופו נחתם הסכם פשרה מותנה.