הפעלת עגורני צריח, טומנת בחובה סיכוני בטיחות אינהרנטיים שמיומנות והכשרת המפעיל שלהם הינה בעלת חשיבות מכרעת לצמצום ההסתברות להתממשותם של סיכונים אלו.
חשיבות זו מקבלת משנה תוקף, בין היתר לאור העובדה שבמדינת ישראל פועלים מספר רב של עגורני צריח.