מטרת מסמך זה לקבוע סוגי עבודות בהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה בעבודת בניה ובתנאי שהן עונות על
כל הקריטריונים הבאים וכפי שיפורט בהמשך המסמך: