נתוני הענף האחרונים מצביעים על התגברות קצב שיווקי הקרקע והתחלות ההבניה למגורים, וברבעון השני אף
גידול בגמר הבניה.