בהתאם לתקנה 6 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988,
ההיקפים המרביים המותרים לקבלן, לפי הסוג בו הקבלן מסווג