ביום 20.4.2023 התקבלה החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה על מתווה חלקי להארכת תמ"א 38 , כפי
שיפורט להלן במסמך זה.
נזכיר, כי ביום 5.11.2019 וביום 5.4.2022 התקבלו החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, המאריכות
. את תמ"א 38 עד ליום 1.10.2023