בהמשך להנחיית ראש מטה התכנון הרב נתן אלנתן ומנכ"ל מינהל התכנון מר רפי אלמליח מיום 13.7.2023
ולאחר היוועצות עם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט ציבורי-מנהלי) והמשנה ליועצת המשפטית
לממשלה (משפט אזרחי) ועל דעתם, להלן חוות דעתי המשפטית המובאת לידיעתכם ולעיונכם, באשר לשאלת
פעילותן של הוועדות המקומיות לתכנון ובניה (להלן- הוועדות המקומיות או הוועדות) בתקופה הנוכחית עם
דחיית מועד הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות (להלן – הרשויות המקומיות או הרשויות)
(להלן – תקופת הבחירות לרשויות או תקופת הבחירות).