בהמשך למכתבנו מיום 2.11.2022 ובהמשך לפגישתנו מיום 20.12.2022 , הרינו מתכבדים לפנות אליך בנושא
שבנדון, כדלקמן: