בשנת  2014פורסם דוח הוועדה הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית
במדינת ישראל )להלןדוח ועדת אדם(, במסגרתו ניתן דגש לכך שיש לדאוג לציוד בטיחותי באתרי
בניה