מצורף בזאת מסמך מדיניות ההתגוננות מיום שבת, 7 באוקטובר 2023 , בשעה 17:00 , עד ליום ראשון,
. 8 באוקטובר 2023 , בשעה 18:00