נייר עמדה זה כולל התייחסות להוראות סעיף 8א(א) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט1969-(להלן:
"חוק רישום קבלנים") ותקנה 2 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות