בהתאם לתקנה 6 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח,1988-
ההיקפים המרביים המותרים לקבלן, לפי הסוג בו הקבלן מסווג, מתעדכנים ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של
כל שנה לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם עד המדד שפורסם
לאחרונה לפני יום השינוי.