במסגרת חוק ההסדרים תוקנו מספר סעיפים בחוק מיסוי מקרקעין, להלן פירוט והסבר: