עדכון תקן 21.0 אושר במועצת שמאי המקרקעין ביום 1/6/2022 )להלן: תקן 21.1 .)
תקן זה ) 21.1 (, אינו כולל בתוכו קביעות לשיעורי הרווח היזמי, מתוך הבנה ששיעורים אלו משתנים
ממקום למקום ומעת לעת