להלן התייחסות לאפשרות הקפאה זמנית של רישיונו של קבלן, הרשום בפנקס הקבלנים על סמך העסקת עובדים
מקצועיים, בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 1969- (להלן: "חוק רישום קבלנים"), בשל
הנסיבות הייחודיות של מלחמת חרבות ברזל.