הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9) התשפ"ב – 2022

הצעת חוק המכר