החל ביוני 2021 יפעיל רשם הקבלנים את סמכותו באכיפת החוק להצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים באתרי הבנייה.
סמכות ההפעלה מתבססת על "תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים) (מס' 2), התשל"ו-1976" (להלן "התקנה").