בהמשך לחוזר ראש מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין 18/2022 מיום 02/11/2022 , ברצוננו לחדד, כי
החל מיום 01/01/2023 נכנסה לתוקף החובה לשלם את השכר לעובדים פלסטינים בהעברה בנקאית.
להלן מספר דגשים