להלן התייחסותנו לעניין המחסור הצפוי בחומרי הגלם לבניה