הריני להביא לידיעתכם עדכון בנוגע להיערכות רשות האוכלוסין וההגירה ליישום הסכם למתן שירותי תפעול
קרן הפנסיה של העובדים הפלשתינאים המועסקים כדין בישראל לחברת "עמיתים", כמפורט להלן: