הנחיות אלו אינן באות במקום הוראות החוק ודרישות כל דין. ייעודן לחזק את המודעות ואת תודעת הסיכונים
לקראת עונת החורף, במסגרת ההכנות והמוכנות לקראת עבודות המתקיימות בתנאים חורפיים