תיקון אמות מידה 35 ב ו 35- ג לעניין דרישת מחלק להקמת חדר שנאים והוספת תעריף ללוח
התעריפים על מנת להסדיר את סוגיית חדר שנאים, כלהלן:
א. חידוד התנאים שבגינם יכול מחלק לדרוש הקמת חדר שנאים ממבקש חיבור.
ב. קביעת תעריף שנדרש המחלק לשלם למבקש חיבור אם נבנה חדר שנאים פנימי.
ג. קביעת תעריף דמי שימוש בקרקע עבור חדר שנאים.
ד. קביעה באמת המידה כי המחלק יקבל זכות שימוש בחדר השנאים במקום חיוב המזמין
למכור את החדר כפי שהדבר מתבצע כיום.