במסגרת עבודת אגף רשם הקבלנים, מתקבלות בקשות רבות הקשורות לרישום קבלנים, סיווגים, בסיסי רישום ועוד.
לעיתים, מגיש הבקשה נדרש להופיע פיזית בפני ועדה מייעצת לרשם הקבלנים להלן: "הוועדה"( שתפקידה לייעץ לח"מ
בדבר קבלה או דחיה של הבקשה. במסגרת זו, בוחנת הוועדה את ניסיון מבקש הבקשה, כישוריו, השכלתו ופעילותו
בתחום הבנייה.