עדכוני פברואר- תחילת מרץ 2017

רצ"ב עיקרי העדכונים שהופצו בפברואר- מרץ 2017

 

 

הכרזת סכסוך עבודה בענף הבניה (בטיחות ומנופאים) - עדכון

 
להלן עדכון מנכ"ל ההתאחדות בנושא  :
 
בימים אלה אנו עדים לכותרות והצהרות הקוראות להכרזת סכסוכי עבודה וקריאות להשבתת ענף הבניה על רקע שני נושאים מרכזיים שיפורטו להלן.
אעדכן אתכם בעיקרי סטאטוס הנושאים, טיפולנו והערכותינו, כדלקמן:
הסכם בטיחות ענפי:

1. על רקע הטיפול בהסדרת בעיית הבטיחות הענפית, ועל רקע המתקפה התקשורתית ומהלכים רגולטוריים לרבות הצעות חוק, תקנות והנחיות מינהל הבטיחות  שיש בהן משום גזירות לפעילות הענף, הוחלט בהתאחדות בנוי הארץ לקדם הסכם בטיחות קיבוצי ענפי, כחלק מפעילותנו העניפה להגברת הבטיחות ומניעת תאונות עבודה באתרי בניה.

2. נסיונות חוזרים, משאיים ומתנים להוביל להסכם כזה מול נציגי הסתדרות מתקיימים מספר שנים ללא הצלחה.

3. ביום 29 בינואר 2017, התקיימה פגישה בנדון עם יו"ר ההסתדרות מר אבי ניסנקורן, בהשתתפות מר יצחק מויאל, נשיא ההתאחדות -מר רוני בריק, יו"ר ועדת העבודה - מר אורי רובין, הח"מ  ויועצים משפטיים.

4. הפגישה עם יו"ר ההסתדרות היתה קשה וטובה, במסגרתה גובש מתווה להסכם בטיחות תוך הבנה כי לעובדים חלק חשוב במניעת תאונות העבודה והגברת תודעת הבטיחות. בימים אלה עובדים על ניסוח הסכם בטיחות ענפי.

מנופאים/מפעילי עגורנים

1. כידוע, אנו עדים להתארגנות של מפעילי העגורנים וקריאה להתפטרות עגורנאיים ונטישת אתרי עבודה בהם מופעלים עגורנים.

2. יצויין ויודגש, כי המנופאים מוגדרים כחלק מכלל פועלי הבניין והינם זכאים וחייבים בכל האמור בהסכמי העבודה הקיבוציים.

3. דרישות המנופאים נוגעות בעיקרם לשיפור משמעותי וקיצוני של שכר עבודתם והתנאים הנלווים להם, וכן לסוגיית תנאי הבטיחות בעבודתם.

4. התקיימו מספר פגישות עבודה בין נציגי המנופאים, ההסתדרות, נשיא ההתאחדות ומר אורי רובין ואיציק גורביץ, הפגישות לא הבשילו להבנות והסכמות.

5. ביום 01/02/17, התקיימה ישיבה מיוחדת של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לדיון בנושא המנופאים.

בדיון השתתפו מטעמנו – יו"ר ועדת העבודה של ההתאחדות – מר אורי רובין, מר איציק גורביץ ואנוכי.

עמדתנו הוצגה בצורה ברורה וחד משמעית, לפיה: אנו פתוחים ונכונים לבחון כל דרישת בטיחות הגיונית וסבירה אך לא לניסיונות סחיטה ושיפור תנאי שכר במעטפת של בעיית בטיחות.

** כל המו"מ והתנהלות מול הגורמים השונים, מנוהלים ומובלים על-ידי נשיא ההתאחדות, יו"ר ועדת העבודה של ההתאחדות מר אורי רובין ומנהל אגף כ"א ויחסי עבודה בהתאחדות מר איציק גורביץ ויועצים משפטיים מטעם ההתאחדות.

לאור האמור לעיל, ולצורך עדכון ופירוט נרחב וגיבוש מדיניות ההתאחדות ואסטרטגיית הטיפול בסוגיות דלעיל, נקיים ביום א' 05/02/2017, 2 דיונים דחופים:

1. כינוס של ועדת העבודה של ההתאחדות.

2. כינוס של ועדת הנשיאות של ההתאחדות.

3. במקביל נקבעה לנשיא ההתאחדות פגישה עם שר העבודה והרווחה מר חיים כץ, הממונה על נושאי הבטיחות.

כנס הסברה בנושא: מסלולי תמיכה לקידום בניה מתועשת - כללים לקבלה ואופן הגשת הבקשות

ביום 15.1.17 הבאנו לידיעתכם את דבר הפרסום של שתי הוראות מנכ"ל: "מסלול לתמיכה ברכש ציוד בנייה מתועשת"  ו"התכנית להגדלת התיעוש בבנייה מרקמית רוויה של מבני מגורים",

שמפרטות אודות מסלולי תמיכה וסיוע לרכישת ציוד לבניה מתועשת ולשימוש בהם בבניה מרקמית רוויה.

המשרדים הממונים על הפעלת ההוראות האמורות, מקיימים כנס הסברה בנוגע לכללים לקבלת הסיוע ואופן הגשת הבקשות לסיוע.

מאגר השמות של ממוני בטיחות מאושרים

מצורף בזה מאגר השמות של ממוני בטיחות מאושרים ששלח לנו מינהל הבטיחות.  המאגר הוא בפורמט אקסל וניתן לשלוף מתוכו שמות של ממוני בטיחות.

השמות שבמאגר מייצגים ממוני בטיחות פעילים. המאגר אינו מציין אם הממונה עובד או פנוי."

הקישור לאתר ההתאחדות:  http://www.acb.org.il/content.aspx?id=2884

 

הוראת שעה בנושא תקנות הרישוי

הריני לעדכנכם, כי ביום 14.2.17 פורסמו "תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (הוראת שעה), התשע"ז-2017"

שקובעות כי במצב של תקלה ב'מערכת רישוי זמין', ניתן יהיה להגיש את הבקשה להיתר בנייה בדרך מקוונת (דואר אלקטרוני).

מטרת התקנות לתת מענה לבקשות רבות שהגשתן מתעכבת עקב תקלות במערכת.

שימו לב - בקשה שהוגשה בדרך זו, תוגש גם בעותק מקורי לועדה המקומית.

לצפייה בתקנות לחץ כאן.

ביטול ערבות על מע"מ על פי חוק המכר

לאחר פעילות מאומצת רבת שנים של התאחדות בוני הארץ, וועדת הכספים של הכנסת אישרה לקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק, לפיו ערבות חוק המכר לדיירים לא תכלול את רכיב המע"מ.

עם אישור החוק ופרסומו ברשומות, נעדכנכם בדבר מועד כניסתו לתוקף.

 

השתלמות חובה בעבודה בגובה למנהלי עבודה וותיקים

מנהל עבודה- האם עברת השתלמות חובה בעבודה בגובה?

מינהל הבטיחות פירסם רשימה של בתי ספר מאושרים בהם ניתן למנהלי עבודה וותיקים (מעל חמש שנים ) לעבוד השתלמות בבניה בגובה.

יש סכנה כי מנהל עבודה שלא עבר השתלמות לא יאושר מינויו כמנהל עבודה בפרוייקט הבא.

החל משנת 2018 לא יאושר ינוי מנהל עבודה אלא אם השתתף בהכשרה זו ועמד בה בהצלחה.

מוסדות הדרכה מאושרים לביצוע ההשתלמות

שם המוסד

כתובת

טלפון

מערכות בטיחות

קיבוץ עינת

03-9383000

הנדסה בגובה, מרכז

רבי אליעזר בן הורקנוס 10 לוד

08-9293888

הנדסה בגובה, צפון

חלוצי התעשיה 40 מפרץ חיפה

04-8417888

רסקיו 1 בע"מ

מכון וינגייט נתניה

09-8659280

מכללת שבירו בע"מ

יד ושם 6 באר שבע

08-9955918

עידכונים ותקנות חדשות בענף הבניה

חוק ארגון הפיקוח על העבודה תיקון 10. על פי התיקון חייב מפקח העבודה לסגור אתר בנייה בו אירעה תאונה חמורה או/ תאונת מוות , שני ימי עבודה ממועד התאונה. המחזיק במקום העבודה ישלם לכל העובדים שכר רגיל עבור ימי העבודה בהם אתר הבנייה היה סגור מכח צו

בברכה.

מנדל שקד מרדכיחתימה מנדל

 

מ  נ  כ  "  ל