מפרט מכר חדש

הריני להביא לידיעתכם כי החל מיום 16.7.15 נכנס לתוקפו צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשע"ה-2015.

 

טופס המפרט החדש הינו תוצאה של תיקון מספר 6 לחוק המכר (דירות), שקבע כי המפרט יכלול פריטים, שלגביהם קבע השר שיש לציין מחיר לעניין ויתור עליהם, שינוי מיקומם או הוספתם.

קונה שהודיע למוכר על ויתור על פריט מתומחר, יזכה אותו המוכר במחיר הנקוב במפרט לגבי אותו פריט.

קונה שהודיע למוכר על הוספת פריט מתומחר, או על שינוי מיקומו, יחייב אותו המוכר במחיר הנקוב במפרט לגבי אותו פריט, לפי העניין.

 

מועד ההודעה על ויתור הוספה או שינוי - לפי נוסח החוק, ההודעה למוכר תהא לפני התקנת הפריט ולא יאוחר מהמועד האחרון שנקבע לכך בחוזה המכר, אם נקבע מועד כאמור, ובלבד שלא ייקבע מועד מוקדם משישה חודשים מיום סיום שלב ביצוע יסודות הבניין.