תכנית הטעונה התייעצות עם פקיד היערות- עדכון

הנני להודיעכם כי בקובץ תקנות מספר 7513 מיום 12 במאי 2015 צומצמו סוגי התכניות (תמ"א ותב"ע)

המחייבות התייעצות עם פקיד היערות. ההגדרה של המונח "תכנית" שונתה וכיום היא: תכנית כהגדרתה בחוק, ששטחה עולה על 35 דונם, ובתשריט סומנו לפחות 50 עצים בוגרים לכריתה, להעתקה או לשימור.פקיד היערות אמור לתת את הערותיו תוך 30 יום מיום העברת התכנית אליו.