הנחיות למבקש להעסיק עובדים פלשתינים בענף הבניין

1.      מעסיק המבקש להעסיק עובדים פלשתינים בענף הבניין יפנה  למדור התשלומים ויגיש בקשה לקבלת מכסה בהתאם לנוהל הקצאת עובדים פלשתינים המפורסם באתר הרשות (הנוהל מתעדכן מעת לעת).

 

2.      פתיחת תיק וקבלת אישור עקרוני  להעסקת עובדים בענף הבניין 
מעסיק חדש / לא פעיל – נדרש לפתוח / לרענן מסמכים בתיק מעסיק במדורי התשלומים.

2.1  המעסיק יפנה למדור התשלומים באזור בו הוא מנהל את תיק הניכויים במס הכנסה.

2.2  בעת פתיחת תיק מעסיק יש לצרף את צילומי המסמכים הבאים:

רשימת המסמכים:

תעודת עוסק מורשה

צילום רשם הקבלנים בתוקף

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -  בתוקף – שאילתה 216

ת"ז של המעסיק

פרטי בנק למעסיק (תדפיס חשבון/ צילום צ'ק)

תיק ניכויים ביטוח לאומי

לחברה - תזכיר ותקנון החברה, חותמת החברה,  מסמך מורשה חתימה בחברה 
וצילומי ת.ז. של בעלי החברה, תעודה לרישומה של חברה פרטית.

כתובת מייל של המעסיק

2.3  במעמד פתיחת התיק יחתום המעסיק (בעסק בעל העסק או בחברה מורשה חתימה של החברה עפ"י מסמך מורשה חתימה של החברה, תוך הזדהות על ידי תעודת זהות)  על המסמכים הבאים המצורפים כנספחים
לנוהל זה
:

2.3.1        כתב התחייבות- נספח א'.

2.3.2        התחייבות על ההעסקה בסגר- נספח ב'.

2.3.3        התחייבות  אי סחר ברישיונות- נספח ג'

2.3.4        טופס ייפוי כח למייצג לצורך הגשת דוחות והזמנת עובדים- נספח ד'

2.3.5        טופס הרשאה לצורך קבלת חומר – נספח ה'.

2.4  במעמד פתיחת התיק, יקבל סמל מעסיק שעל פיו יזדהה בכל הקשור להעסקת העובדים הפלשתינים.

2.5  במעמד פתיחת התיק יגיש המעסיק בקשה לקבלת מכסה בהתאם לנוהל הקצאת עובדים פלשתינים המפורסם באתר הרשות (הנוהל מתעדכן מעת לעת).

3.      הזמנת רישיון לעובד להעסקה בישראל בענף הבניין

3.1  המעסיק ימלא טופס "הזמנת עובדים מהשטחים" http://www.piba.gov.il/Subject/PalestinianWorkers/Pages/br818.aspx

לטופס זה יש לצרף צילום תעודת זהות של העובד וצילום  חשבון בנק של העובד.( על המעסיק לוודא שהכרטיס המגנטי של העובד בתוקף על מנת שלא ידחה).

3.2  מעסיק מעל 5 עובדים יגיש בנוסף לטופס הבקשה קובץ בהתאם להנחיות באתר הרשות:

http://www.piba.gov.il/Subject/PalestinianWorkers/Pages/br819.aspx

4.      הבקשה תועבר על ידי עובדי המדור תשלומים למנהלת תיאום וקישור להזמנת רישיון עבודה בישראל לבדיקה כי העובד המבוקש אכן כשיר לעבוד בישראל ותשובת המת"ק תשלח למעסיק באימייל.

5.      רישיון העבודה יימסר לעובד בלשכת העבודה במקום מגוריו.

 

6.      עובד שקיבל רישיון ולא התייצב לעבודה תוך 7 ימים, חייב המעסיק לדווח למדור התשלומים על גבי טופס בקשה לביטול רישיונות לעובדים פלשתינים כי הנ"ל לא התייצב לעבודה. 
מעסיק אשר לא ביטל את רישיון ההעסקה לעובד כנדרש והעובד עבר במעבר יחויב במלוא תשלום השכר והתנאים הסוציאליים.