הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות בעת רכישת דירה - הבהרה

בהודעה הקודמת אליכם בנושא זה נשמטה הפיסקה "לפי הסכום הנמוך יותר"

הנני להודיעכם כי בקובץ תקנות מספר 7461 מיום 21 בדצמבר 2014, פורסמה תקנה בחתימת שר הבינוי המגביל את ההוצאות המשפטיות לטיפול ברכישת דירה שיכול המוכר לדרוש מהקונה לסכום של:

 

5,000 ₪ ליח"ד, או סכום השווה למחצית האחוז של תמורת הדירה, כפי שנקבעה בחוזה המכר, לפי הסכום הנמוך יותר.