תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תוכנית לניהול בטיחות

לאחרונה קיבלו קבלנים רבים מכתב ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד הכלכלה בנושא חובת ניהול הבטיחות.

התקנות חלות על רוב אתרי הבניה של חברות הבניה הגדולות, ועל חלק לא מבוטל של אתרי הבניה של חברות בניה בינוניות.

הכנת תוכנית לניהול בטיחות מהווה תפיסה חדשה בנושא מניעת תאונות עבודה.

מוצע כי חברת בניה שפקודה זו חלה עליה תתחיל להתארגן לכך.

ראשית ההתארגנות של החברה, על ידי חשיבה מסודרת בנושא בטיחות.

לאחר מכן כדאי להתחיל בהכנת תוכנית עבודה לבטיחות, על פי התקנה, אף על פי שהתקנה עוד לא נכנסה לתוקפה.

בקובץ תקנות מספר 7225 מיום 18 בפברואר 2013 פורסמו תקנות בטיחות בעבודה "תוכנית לניהול הבטיחות".

התקנות מיועדות לכל המגזרים במשק.

ראוי לציין כי מקום עבודה מוגדר כדלקמן:

-           מפעל שמועסקים בו 50 עובדים לפחות.

-           מקום שמתבצעת בו עבודת בנייה או בנייה הנדסית על ידי מבצע המעסיק בכל אתרי

הבנייה 50 עובדים לפחות (כולל עובדים של קבלני משנה).

-           מקום עבודה על פי המפורט כתוספת.

-           מי שהמפקח על העבודה הורה לו בכתב להכין תוכנית לניהול הבטיחות.

במילים אחרות תקנה זו חלה על קבלנים המעסיקים בו זמנית 50 עובדים או יותר בכל אתרי הבנייה (כולל עובדים של קבלני משנה).

להלן תמצית תוכנית הבטיחות כפי שהוגדרה בתקנות

1.         תוכנית הבטיחות היא תוכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות. היא תוכן על ידי ממונה בטיחות, או מי שהמפקח עבודה ראשי קבע כי הוא כשיר להכנתה.

2.         תוכנית ניהול הבטיחות תכלול:

2.1.      תאור מקום העבודה לרבות מספר המועסקים, פריסת המתקנים השונים ותיאור מאפייני

העבודה העיקריים.

2.2.  פרק המפרט את מדיניות הבטיחות של הארגון.

2.3.  פרק הדן במערך הבטיחות. פרק זה יכלול:

- המבנה הארגוני של מערך הבטיחות

- שמות בעלי התפקידים במערך הבטיחות.

- השירותים הרפואיים המספקים שירותי בריאות.

-  מערך הטיפול והתגובה לאירועי בטיחות.

3.   פרק ניהול סיכונים הכולל:

- זיהוי גורמי סיכון

- הערכת סיכונים

- בקרת סיכונים – שיטות ואמצעים

- קבלת החלטות בבקרת סיכונים

- יישום השיטות והאמצעים שנכתבו לבקרת סיכונים

- לכל סיכון יקבע בעל תפקיד המוסמך לאשר סיכון קביל

- קביעת סדרת נוהלים

4.  פרק הדרכות בטיחותיות

5. פרק בדיקות תקופתיות לציוד וחומרים

6.  פרק לבדיקות רפואיות תעסוקתיות

7.  פרק למתן וחידוש היתרים הנוגעים לבטיחות העובדים

המפע"ר רשאי לפטור מפעל מהכנת תוכנית ניהול בטיחות אם שוכנע כי רמת הסיכונים במפעל מצויה.

תחילתן של תקנות אלה שמונה עשר חודשים מיום פרסומן דהיינו 17 אוגוסט    2014   .