עדכון על הפעילות העכשווית בנושאים הארציים

אני מבקש לעדכן את חברי הארגון הפעילות הארצית הנערכת ע"י התאחדות בוני הארץ.

ברצוני לעדכן אתכם ולהביא לידיעתכם בקצרה, את הנושאים המרכזיים שבטיפול ההתאחדות מול הכנסת, בימים אלה:

 

הצעת חוק מוסר התשלומים במשק

המדובר בהצעת חוק ביוזמת ההתאחדות, לפיה תוגבל התקופה בה יוכלו כלל מוסדות המדינה המתוקצבים – מוסדות מדינה, גורמים ציבוריים, חברות ממשלתיות

ובעיקר רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים לשלם לספקים ובכלל זה קבלנים לא יאוחר מתקופה של שוטף 30-45 ימים מקסימום.

הצעת החוק התקדמה לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת לאחר פרסום מסקנות החשכ"ל בנושא שלא נתנו המלצה או קביעה מחייבת ביחס לגורמים עירוניים (רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים).

כלל חברי הכנסת והגופים המקצועיים הביעו את תמיכתם בהצעת החוק ומטרותיו אך ההצבעה על החוק נדחתה בשל קשיים ביישום החוק שהעלו נציגי הרשויות המקומיות ומשרד הפנים, סוכם על דחיית ההצבעה לצורך הגשת מסמך מטעם הרשויות המקומיות שיציינו את מועדי התשלום שבהם הם יוכלו לעמוד.

הארכת מועדי מסירה וביצוע של עבודות קבלניות:

לאור המצב הביטחוני בארץ, שהחל במבצע "שובו בנים" (חטיפת 3 הנערים) שבמסגרתו הוטל סגר אשר מנע יציאתם לעבודה של 13,000 פועלים פלשתינאים בענף הבניה והמשכו במערכה הצבאית ברצועת עזה במסגרת מבצע "צוק איתן" הנמצאת בימים אלה בעיצומה והגורמת למחסור בכוח אדם ובקשיים תפעוליים

באתרי הבניה, פנתה ההתאחדות לחשבת הכללית ולמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון בבקשה להארכת ביצוע ודחיית מועדים בביצוע עבודות קבלניות ובמסירת דירות.

 

אנו ממשיכים בטיפול המקצועי בכל שאר הנושאים השוטפים הקשורים לפעילותנו בענף.