חוק מכר דירות תיקון מס' 7 - הוצאות משפטיות

 

הנני להודיעכם כי בספר החוקים מספר 2437 מיום 10 במרץ 2014, תוקן חוק מכר דירות בנושא הוצאות משפטיות (תשלום שכר טרחה ועורך דין).

 

להלן הפירוט:

במצב בו עורך דין מייצג את המוכר והן את הקונה יהיה שירות עורכי הדין כדלקמן:

1. רישום וניהול רשימה של בעלי זכויות במדינה, מיום המכירה ועד יום רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

2. רישום זכויות של כל דירה, על פי החוזה, בלשכת רישום מקרקעין לרבות רישום בית משותף, או תיקון לצוו רישום בית משותף.

הסכום המרבי שרשאי המוכר לדרוש מהקונה הוא הסכום שקבע השר בתקנות.

הקונה ישלם את השכר ישירות לעורך דין ויקבל חשבונית על כך.

 

תוקף החוק שישה חודשים מיום פרסומו דהיינו 9 בספטמבר 2014