תיקון מספר 6 לחוק מכר דירות - פריטים מתומחרים

הננו להודיעכם כי בספר החוקים מספר 2437 מיום 10 במרץ 2014 תוקן חוק מכר דירות.

התיקון מחייב קבלן לכלול במפרט (לפי חוק מכר דירות) "המצורף לחוזה המכר,  מחירון של פריטים שהשר יקבע אותם בתקנות – "פריטים מתומחרים".
מחיר הפריט שנקבע ישמש את הקונה במצבים הבאים:

1. כאשר הקונה מוותר בדירה שרכש, על פריט מתומחר, הוא יזוכה במלוא מחיר הפריט הנדון כפי שנקבע במפרט.

2. כאשר הקונה רוצה לרכוש (או להוסיף לדירה)  פריט מתומחר, הוא יחויב על ידי המוכר במחיר הפריט כפי שהופיע במפרט, לגבי אותו פריט.

המוכר מתחייב למסור לקונה מפרט מעודכן לאחר גריעה או הוספה של פריטים מתומחרים.
בחוזה המכר יקבע מועד אחרון לגריעה, להוספה או לשינוי של פריטים מתומחרים על ידי הקונה. מועד זה לא יהיה מוקדם יותר מאשר שישה חודשים מיום גמר היסודות של המבנה.

 

החוק יכנס לתוקף עם קביעת צווי המכר על ידי השר, והוא לא יחול על מבנים הנמצאים בשלב היסודות בעת פרסום הצו.