חוק מכר דירות (הבטחת השקעות רוכשי דירות) תיקון מס' 7

הנני להודיעכם כי בספר החוקים מספר 2416 מיום 2 בדצמבר 2013 פורסם תיקון לחוק מכר דירות המגנה על רוכש הדירה מפני שיעבוד.

1. המוכר יפנה בכתב לתאגיד הבנקאי או המבטח שימציא הודעה בכתב לקונה בנוסח שבתוספת.

2. לפי הודעה זו הבנקאי או המבטח לא יממשו מתוך הדירה שיעבוד או התחייבות לשעבוד. (אם נרשמו שעבודים רישומם ימחק).

3. הפנייה צריכה להיות תוך 30 יום ממוקדם בין המועדים הבאים:

א.   התשלום הראשון ששילם הקונה (על ידי שובר תשלומים)

ב.    מועד הוצאת הערבות הבנקאית הראשונה

4. התנאי לאמור לעיל הוא כל האמור להלן:

א.   בניית הדירה הושלמה

ב.   החזקה בדירה נמסרה לקונה

ג.   מלוא מחיר הדירה שולם למוכר

ד.   כספי הקונה הובטחו על פי האמור

 

תחילתו של חוק זה 30 יום מיום פרסומו דהיינו 1 בינואר 2014.