נוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית,

יכנס לתוקף החל מיום 01.01.14, לתקופת הרצה של 3 חודשים.

 

הנוהל עוסק בהסדרת שלב בדיקת תנאי הסף שהינו שלב טכני, שנועד להבטיח כי התכנית כוללת את המידע והמסמכים הבסיסיים הנדרשים לצורך הבנתה והמשך קידומה.

מטרות הנוהל: 1. ליצור האחדה בין המחוזות לשלב בדיקת תנאי הסף; 2. לקצוב זמנים לבדיקת תנאי סף ולהגשה חוזרת של תכנית; 3. להודיע למגיש התכנית, עם עמידתו בתנאי הסף, על מועד הדיון בהפקדת התכנית; 4. להסדיר את תהליך בדיקת תנאי הסף ואת תיעודה במערכת מעקב ובקרה.

ניתן לצפות ולהוריד את הנוהל גם באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת (משרד הפנים/מינהל התכנון/אוגדן הנחיות מינהל התכנון):

http://www.moin.gov.il/Subjects/InstructionFolder/Pages/tnai_saf_lhagashat_tochnit.aspx