תקנות שבס- הגדלה מ- 20% ל- 30%

אושרה התקנה להגדלת שבס ל- 30%

תקנות תכנון ובניה (סטייה ניכרת מתוכנית) - הוראת השעה

הנני להודיעכם כי בקובץ תקנות מספר 7308 מיום 27 בנובמבר 2013 פורסמה תקנה תכנון ובניה "סטייה ניכרת מתוכנית" (הוראת שעה) התשע"ד 2013 .

להלן עיקר התקנה:

הוראת שעה שתקפה חמש שנים מיום פירסומה.

בתקופה זו "תינתן הקלה לתוספת דירות מגורים בשיעור העולה על 20% אך לא יותר מ- 30% למספר יחידות הדיור בתוכנית."

השטח הממוצע של הדירות עולה על 70 מ"ר.  מהנדס הוועדה יצרף  חוות דעת לגבי  התוספת המבוקשת. 
הוועדה המקומית רשאית לקבוע כתנאי להוספת דירות מגורים: הדירות הנוספות בשיעור העולה על 20%, (10% הנוספים) ישמשו למגורי בני המקום בלבד.
בן המקום מוגדר כל מי שהוא בן יותר מ- 18 ומקום מגוריו הקבוע במשך שלש השנים האחרונות הוא בתחום שיפוטה של הרשות המקומית בה מוקם הבניין.

תוקף הוראת שעה  זו הוא כאמור עד 26 בנובמבר 2018

מצ"ב להלן קישור לתקנות שבס החדשות כפי שפורסמו ברשומות ביום 27.11.13.

http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6B24BD50-9048-464B-8CD2-2CA88CA286F8/42706/7309.pdf

אשמח לקבל מכם עדכונים באשר לקבלנים שביקשו וקיבלו או לא קיבלו ובאילו רשויות.