חבות מוצר

להלן הסבר קצר על ביטוח חבות המוצר וחשיבותו לקבלן:


האמור במכתב זה אינו מחליף קבלת מידע מלא על הפוליסה.
אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בנוגע לכל שאלה שמתעוררת אצלכם.

פוליסת חבות המוצר
מכסה את חבותו (=אחריותו) של המבוטח, בגין נזק שגרם מוצר של המבוטח כתוצאה מהפרת חובת הזהירות שמוטלת על המבוטח בנוגע לאותו מוצר.
במילים אחרות, הפוליסה מכסה נזק שגרם מוצר בשל רשלנותו של המבוטח בנוגע למוצר.

האחריות בגין נזק שגרם מוצר שיוצר/שווק/סופק מוטלת גם על היזם וגם על הקבלנים.


בנין הוא בגדר
"מוצר" (חוק האחריות למוצרים פגומים: "מוצר – לרבות רכיב ואריזה של המוצר, מוצר המחובר למקרקעין ובניין)".

הפוליסה מכסה נזק רק לאחר שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח, בשל סיכון שהיה קיים במוצר כבר במועד המסירה.
בהקשר ליזמים/קבלנים, הפוליסה מכסה נזק רק החל ממועד המסירה (כולל מסירה חלקית).

הפוליסה מכסה נזק שמקיים את שתי הדרישות במצטבר:

1. הנזק הוא תוצאה של אירוע תאונתי/ בלתי צפוי.
2. הנזק הוא נזק פיזי לגוף או לרכוש של צד שלישי (והנזקים התוצאתיים הנובעים ממנו).

במהלך תקופת הבניה הכיסוי לנזקים כאלה (כלומר נזקים פיזיים תאונתיים לגוף/רכוש), נמצא בפוליסת עבודות קבלניות.

אולם חשוב לדעת ולזכור שביטוח עבודות קבלניות פוסק מיד עם המסירה, כולל מסירה חלקית!
(גם אם הפוליסה הורחבה לתקופת תחזוקה, מכוסים נזקים רק כתוצאה מעבודות התחזוקה עצמן).

לפיכך, לאחר המסירה, הכיסוי לנזקים נמצא רק בפוליסת חבות המוצר.


נקודה חשובה מאד לעניין פוליסת חבות המוצר היא שזו פוליסה על "בסיס הגשת התביעה".

המשמעות היא, שכדי שיהיה כיסוי בפוליסה, חייבת להיות למבוטח פוליסת חבות מוצר בתוקף במועד הגשת התביעה.
התביעה מוגדרת בפוליסה לא רק כתביעה בבית משפט אלא גם כידיעה של המבוטח על נסיבות שעלולות להביא לתביעה נגדו.
התביעה מכוסה רק אם הוגשה כנגד המבוטח והועברה על ידו למבטח בתוך תקופת הביטוח.
לפיכך, כדי שיהיה כיסוי בפוליסה לתביעה שמקורה בנזק שקרה לפני תחילת תקופת הביטוח, צריך לדאוג לכך שבפוליסה
יהיה גם כיסוי רטרואקטיבי.
קיים קושי להשיג ביטוח חבות המוצר למבוטח שפועל הרבה שנים ללא ביטוח ובשלב כלשהו מחליט לרכוש ביטוח
ולכן אנחנו ממליצים מאד שיזם/קבלן יהיה מבוטח בביטוח חבות המוצר החל ממועד תחילת פעילותו, ישמור על רצף ביטוחי,
וישמור על הכיסוי הרטרואקטיבי שיש לו בפוליסה, גם בעת מעבר בין מבטחים. 

אנו ממליצים לכל חברה יזמית/קבלנית לרכוש ביטוח חבות המוצר בהתייחס לכל הפעילות של החברה ולא רק לפרויקט ספציפי כאשר נדרשים לכך ע"י מזמין עבודה .

 

במקרה הצורך, ניתן להתאים את פוליסת חבות המוצר לכיסוי אחריות של המבוטח שנובעת מפגם בעבודות המבוצעות ע"י המבוטח, גם אם עבודות אלו אינן "מוצר" כהגדרתו בפוליסה.

הסבר זה הינו קצר ותמציתי ואינו מכיל את כל ההרחבות והסייגים של הפוליסה.

כיוון שמדובר בנושא חשוב ומורכב, אנו לשירותכם לצורך פגישה אישית עם כל חברה המעוניינת בכך.

דותן – 0523-797333

זאב -  0523-210808

משרד – 04-8407407