קביעת תקנים

הנני להודיעכם כי בילקוט הפרסומים מספר 6680 מיום 24 באוקטובר 2013 קבע מכון התקנים את התקנים הבאים:

1. ת"י 789 – סטיות בבניינים: סטיות מותרות, התקן מספטמבר  2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מיולי  2003 .

2. ת"י  1513 – בטון קל לשימושים לא מבניים. התקן מספטמבר 2013 ומחליף מהדורה קודמת של התקן  מיוני 1995.

3. תקן 1752 חלק 1 - מערכת לאיטום גגות שטוחים מבטון; התשתית לאיטום. התקן מספטמבר 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מדצמבר 1998 .

4. תקן 6245 – מצנחות פסולת בבנייני מגורים התקן מספטמבר 2013.

בילקוט הפרסומים מספר 6676 מיום 20 באוקטובר 2013 קבע מכון התקנים את התקן: 
תקן מספר 4004 חלק 1 – דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות התקן מספטמבר   2013  מחליף מהדורה קודמת של התקן מספטמבר 2010.

כמו כן הננו להודיעכם כי בילקוט הפרסומים מספר 6667 מיום 3.10.13 קבע מכון התקנים את התקנים הבאים:

1. ת"י 23 חלק 1 - מכללי דלתות עץ: שיטות בדיקה של דלתות, התקן מאוגוסט 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מפברואר 1997.

2. ת"י 1001 חלק 2.1 – מערכת בקרת עשן בבנייני מגורים עד 13 מ' גובה. התקן מאוגוסט 2013 ומחליף מהדורה קודמת של התקן מדצמבר 2000.

3. תקן 414 עומס רוח - התקן מאוגוסט 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן  מדצמבר 2008 .

 

4. תקן 2378 חלק 4 – קירות מחופים באבן טבעית בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני מאוגוסט 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מינואר 2012.